Kỹ năng nhà Quản lý

Cải thiện kỹ năng quản lý

Theo giáo sư Robert Katz kỹ năng quản lý được chia thành ba nhóm cơ bản Kỹ năng kỹ thuật, Kỹ năng khái niệm và Kỹ năng quản