Bước 1 &3 trong 4 bước rã đông – 8 bước dẫn dắt sự thay đổi