YET 2022 Phần 5: Chị Dung Trịnh – Câu chuyện xây dựng văn hóa Doanh nghiệp tại Thời trang Linh Tây