[AMA ]- Ask-me-anything, Hỏi đáp về OKRs cùng Thái Doãn Kiên, CEO SEODO