Doanh nghiệp có cơ hội phát triển nhưng thiếu người?