Góc nhìn về nhân sự, lương thưởng của Andrew Grove