Nhân viên nản vì OKRs đặt quá khó thì phải làm sao?