Nhận diện và giải quyết nỗi sợ nguyên thuỷ nhất của CEO