Niềm tin sai lầm trong quản trị – [Số 1] Không có sự Ưu tiên