Niềm tin sai lầm trong quản trị – [Số 2] Đo lường không căn cứ