Niềm tin sai lầm trong quản trị – [Số 4] Tập trung vào kiểm soát