Niềm tin sai lầm trong quản trị – [Số 6] Kỷ luật chuyên chế