Niềm tin sai lầm trong quản trị – [Số 7] Văn hoá để làm sau