OKRs Cam kết & OKRs Khát vọng – Phân loại quan trọng