“Thiết lập ưu tiên sai” còn hơn là “Không thiết lập ưu tiên”