Trao đổi về VHDN giữa Coach Mai Xuân Đạt & Các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào