Vấn đề đo lường công việc, 12 sai lầm của chúng ta