[VNOKRs & Trạm đọc] Webinar: Điều hành doanh nghiệp trong mùa dịch như thế nào