Workshop: Lợi ích ( sức mạnh ) của OKRs, tour thực tế của nhóm VNOK tại SEONGON