YET 2022 Phần 1: HLV Mai Xuân Đạt – Những kiến thức mới về Quản trị đã đúc kết trong năm 2022