YET 2022 Phần 3: Anh Bùi Tùng Lâm – Năng lực cần thiết của người làm quản lý