YET 2022 Phần 5: Chị Dung Cao – Câu chuyện xây dựng văn hóa Doanh nghiệp tại Sakuko